ก ร ะท ร วงกา รคลั ง เ ผ ยอ าชี พ ที่ล งทะเบี ยนรั บ 15,000

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวไทยนั้นต้งติดตามกันตลอดสำหรับเรื่อง ของการแจกเงินช่วยเหลือโดยล่าสุดนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง จะมี การคัดบุคคลผู้ไม่เข้าเกณฑ์ออกจากการรับเงินเยียวยา พร้อมยืนยันว่า 8เมษายนนี้ บุคคลที่ผ่านเกณฑ์เเล้วเรียบร้อย จะได้รับเงินทันที เนื่องจากในเวลานี้ เราไม่เคยมีฐานข้อมูลมาก่อนเรื่องอาชีพอิสระ และ เราต้องทำงานแข่งกับเวลา เพื่อไม่ให้เงินไปถึงประชาชนช้า หลักการ ของเราคือ จะแยกเป็นแรงงานในระบบทางประกันสังคมดูแล ส่วนไหนที่ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประกันสังคมกระทรวงการคลังจะดูแล เบื้องต้น 4 กลุ่ม อาชีพที่ผ่านเกณฑ์ที่ประเมินแล้วว่าได้รับผลกระทบแน่นอน และมีฐาน ข้อมูลอยู่ กลุ่มนี้ตรวจสอบง่าย ประกอบด้วย …

Read More

ขั้นตอ นการรับเงินประกันสังคม กรณีว่างงาน 7,500 บาทต่ อเดือน โด ยไม่ต้องไปสำนั กงานประกั นสังคม

สถานการณ์การแ พ ร่ร ะบ า ดในขณะนี้ กรณีนายจ้างไม่ให้ผู้ประกันตนมา ทำงานเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่ ว ย ให้กั กตัว 14 วัน เพื่อสัง เก ตอาการ และกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อ ป้องกันความเ สี่ ย งต่อ การแ พ ร่ร ะบ า ดทำให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระ ทบไม่สามารถทำงานและไม่ได้รับค่าจ้าง เพื่อลดความเ …

Read More

ลั กษ ณ ะบ้า นเ ล ขที่ “อ ยู่แ ล้วร ว ย” ค นในบ้ า นเ จ ริ ญก้ า วห น้ า

บ้านเลขที่นั้นก็เป็นศาสตร์ ฮ ว ง จุ้ ยบ้านอย่ า งหนึ่งที่สามารถเลือกเลขดี ๆ มาเสริมบารมีได้ แต่เพราะว่าบ้านเลขที่นั้นส่วนมากก็เลือกตัวเลขกันไม่ ได้อยู่แล้ว และเลขนั้น ๆ ที่มาอยู่บ้านของคุณ ก็จะบ่งบอกถึงความเป็น คุณได้เหมือนกัน อีกทั้งยังบ่งบอกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย นะ มาดู ลักษณะบ้านเลขที่ ความหมายของบ้านเลขที่กันว่าทำให้คนใน บ้านอยู่สงบสุข หรือ ทุ ก ข์ เ …

Read More

4 ขั้ นตอ น ต่ ออา ยุใบขั บขี่อ อ นไลน์ ทำอยู่บ้า นง่ายๆ

หลังจากกร มการขนส่งทางบ กประก าศงดสอบใบขั บขี่ใหม่ชั่ วคร าว ตั้งแต่ 24 มีนาคม จนถึง 12 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการ ติ ด และแ พ ร่เชื้ อโ ค วิ ด-1 9 พร้อมขานรับนโ ยบายรัฐบาล “อยู่บ้ าน หยุ …

Read More

ธ.กรุงไทย พักชำระห นี้ทั้งเงินต้นและดอ กเบี้ย นาน 3 เดือน

ธนาคารกรุงไทย ออ กมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤติเศรษฐกิจและกา ร ร ะบาดของโ ค วิ ด-1 9 อย่างเต็มที่ ล่าสุดพักชำ ระห นี้ทั้งเงินต้นและดอ กเบี้ยให้กับลูกค้าสินเชื่อปกติ นาน 3 เดือน พร้อ มเปิดช่องทางใหม่ให้ยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ วันนี้ ( 2เมษายน 2563 ) นายผยง ศรีวณิช ก ร …

Read More

8 เ ม ษ าย น มี ค นห นึ่ งก ลุ่ม ไ ด้รั บเ งิ น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับเงินที่รัฐนั้นได้ เอามาช่วยเหลือประชาชน ในช่วงของ โควิด19 โดยเพจ นักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า คุณลวรณ แสงสนิท อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง ได้ยืนยันผ่านทางรายการของช่อง NBT กรม ประชาสัมพันธ์ชัดเจน เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ เงิน 5000 บาทซึ่งตอนนี้ก็ไกล้เข้ามาเต็มทีแล้วแต่ว่ามี 2 กลุ่มอาชีพที่ อาจจะต้องรอนานหน่อย แต่ไม่ต้องห่วงช้าแต่ชัวร์ได้เงินแน่นอนหากเป็น ข้อมูลจริง 2 กลุ่มอาชีพนั้นก็คือ 1 …

Read More

ห นุ่ ม เล่ า เ จ อป้าข า ยข น มกล า งดึ ก ไ ม่ทำก็ไ ม่ มี กิ น

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะรู้ดีว่า บ้านเรานั้นเจอกับสถานะ การณ์ที่แย่มากในตอนนี้ ทั้งเศรษกิจที่แย่ โ ร ค ระ บาด ทำให้ประชาชน นั้นหากินลำบาก ไปไหนมาไหนำบาก โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ Saksun Parsittidech ซึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวที่น่าเห็นใจของคุณป้า ท่านหนึ่งโดยระบุข้อความว่า คุณย่าเรียม อายุ 88 ปี มานั่งขายขนมกล้วย ที่หน้าเมเจอร์ปากเกร็ดกับลูกชาย อายุ 58 ปี (สติไม่ดี) ย่าบอกว่าวันไหน มีแรงลุกมาทำขนมก็จะออกมาขาย …

Read More

ร า ค าท อ ง พุ่ งขึ้นอ ย่ างต่ อเนื่ อ ง

ราคาทองวันนี้ 04 เมษายน 63 ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็น ในประเทศ มีราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 25000 บาท ขายออกที่ ราคาบาทละ 25200 บาท ตามข้อมูลล่าสุด จากเว็บไซต์ของ สมาคมคม ค้าทองคำ เมื่อเวลา 9.17 น. ที่ผ่านมา ขณะที่ ราคาทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็น …

Read More

พนง บ ริ ษัทส่ งขอ งเจ้ าดั ง แ ห่ลาอ อ ก ทิ้ งพั สดุ ก องค้ า งค ลั ง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ ท้องฟ้า สีคราม ซึ่งได้โพสต์ภาพของ บรืษัทขนส่งแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่า…เป็นคนที่เจอกับตัวเอง. เป็นคนถ่ายรูปเองและไปเอาสินค้าออกมาด้วยตัวเอง เตือนใครส่งมาฝั่ง หนองแขมบางแค บางหว้าแถบฝั่งธน. โดยเฉพาะบาง แวกทางพนักงานแจ้งว่าไม่มีใครเข้ามารับสินค้าที่คลังเพราะพนักงานลา ออกทั้งหมดสภาพคลังเคอรี่หนองแขม 1 ใน 10 กองเหมือนขยะเลย ที่ ส่งมาจากสมุทรสาครแล้วมาแยกสินค้าที่นี้ตอนนี้คือเละมาก พนักงานเคอรี่ลาออกใครที่ส่งมาหาลูกค้าแถบฝั่งธนคือเละมากหาของ ไม่เจอค่ะ ต้องขนพนักงานมาช่วยรื้อ เค้ารื้อกันตั้งแต่ตี1. สรุปคือเคอรี่มี ปัญหาเรื่อง พนักงานลาออกหลายสาขาค่ะ. ปิดข่าวค่ะ ว่าไม่หยุดที่แท้ คือให้พนักงานทำกันเองสายด่วน1217 ระบบปิดปล …

Read More

เ ผ ยก ลุ่มคนที่ผ่ านแ ล้ ว ร อรับเ งิ น15000 ไ ด้ เล ย

เรียกได้วาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนชาวไทยอย่างเราๆนั้นต้อง ติดตามข่าวสารอยู่ตลอด สำหรับเรื่องราวของ เงินที่รัฐนั้นออกมาช่าย โดนล่าสุดนั้น นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคลัง กล่าวถึง ความคืบหน้ามาตรการเงิน 5,000 บาท (3เดือน) ว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกฝ่ายกำลังเร่ง ตรวจสอบให้รัดกุมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิด เผยกลุ่มอาชีพที่ได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจำนวน 4 กลุ่มอาชีพคือ มัคคุเทศก์ ผู้ค้าสลาก คนขับรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซด์ เนื่องจาก อาชีพทั้ง 4 กลุ่มเป็นอาชีพที่มีการลงทะเบียนข้อมูลการ …

Read More